🧐آنچه تا کنون در آزموت قابل دسترسه:✌️

⍖ زیست دوازدهم فصل1🤩

✔استار تست  “جریان اطلاعات در یاخته”

✔پاور تست  “جریان اطلاعات در یاخته”

✔هایپر تست  “جریان اطلاعات در یاخته”

⍖ زیست یازدهم فصل1🤩

❥استار تست  “تنظیم عصبی”
❥پاور تست  “تنظیم عصبی”
❥هایپر تست “تنظیم عصبی”

⍖ زیست دهم فصل 1😍

✔استار تست “دنیای زنده”
✔پاور تست “دنیای زنده”

✔هایپر تست “دنیای زنده”