پاسخ ویدئویی

ویدئو 1

استاد : ایمان جعفری

ویدئو 1

استاد : ایمان جعفری

ویدئو 1

استاد : ایمان جعفری

پاسخ تشریحی

یکی‌یکی گزینه ها رو بررسی می‌کنیم  :
گزینه 1: در آزمایش دوم و سوم گریفیت موش ها زنده موندن امّا در آزمایش سوم، باکتری پوشینه‌دارِ کشته شده‌ با گرما به موش تزریق شد و درنهایت هم موش زنده ماند.
گزینه2: باکتری استرپتوکوکوس نومونیا عامل سینه پهلو است! در هیچ آزمایشی موش دچار آنفلوانزا نشد.
گزینه 3: در آزمایش اول و چهارم موش ما زنده نماند. هم در آزمایش اول و هم در آزمایش چهارم ما ژن مربوط به ساخت پوشینه رو درون باکتری های پوشینه دار داخل سرنگ داشیتم.(چه زنده باشن چه کشته شده باشن فرقی نداره)
گزینه 4: در آزمایش اول و چهارم ، باکتری پوشینه دار زنده در خون موش مشاهده شد امّا در آزمایش اول مادۀ‌وراثتی منتقل نشد!

کلید سوال