پاسخ ویدئویی
image
image
image
پاسخ تشریحی

سوال1.گزینه صحیح: 3

چشم مرکب در حشرات از تعداد زیادی واحد بینایی تشکیل شده است و هرواحد بینایی متشکل از یک عدسی، یک قرنیه و چند یاخته گیرنده نوری است(علت نادرستی گزینه 1)؛ هرواحد بینایی، اطلاعات حسی را به مغز ارسال می کند و در تشکیل بخشی از تصویر موزاییکی از میدان دید شرکت می کند(علت نادرستی گزینه 2) و مغز تمام این اطلاعات را جمع آوری کرده و به صورت یک تصویر کامل موزاییکی در می آورد.

3) درست: طبق شکل 18 – الف صفحه 34، گیرنده های نوری چشم مرکب حشرات در ارتباط با رشته های عصبی هستند.

4) نادرست: برخی حشرات مانند زنبورها می توانند پرتوهای فرابنفش را تشخیص بدهند.

سوال 2 .گزینه : 2
1) نادرست: استخوانچه های گوش میانی از نوع استخوان های کوتاه می باشند و با استخوان ها مچ دست مشابه اند.
2) درست: در گوش داخلی، فقط گیرنده های تعادلی و شنوایی وجود ندارند، بلکه گیرنده های حواس پیکری مانند گیرنده های درد نیز یافت می شوند و لذا اطلاعات حسی آن ها نیز به مغز فرستاده می شود و فقط پیام های حسی گیرنده های شنوایی و تعادلی به بخش مربوطه آنها در قشر مخ و مخچه فرستاده نمی شود.
3) نادرست: گیرنده های تعادلی و چشایی هردو از نوع سلول های غیرعصبی تمایزیافته(پوششی) اند که مانند سایر بافت های پوششی دارای فضای بین سلولی اندک در بین سلول های مجاور خود اند.
4) نادرست: سلول های پوششی(غیرگیرنده)، فراوان ترین سلول های بخش حلزونی گوش داخلی اند که برروی غشای پایه قرار دارند و ترکیبات غشای پایه را تولید می کنند.

سوال 3.گزینه صحیح: 3
ماهیچه هایی که به کره چشم متصل اند و کره چشم را حرکت می دهند، مخطط(اسکلتی) اند.
1) نادرست: یاخته های ماهیچه ای را می توان بر اساس سرعت انقباض، به دوسته کند و تند تقسیم کرد:
تارهای ماهیچه ای تند: که سریع منقبض می شوند و مسئول انجام انقباضات سریع می باشند و زود خسته می شوند.تارهای ماهیچه ای تند بیشتر انرژی خود را به روش بی هوازی تامین می کنند.
تارهای ماهیچه ای کند: که دیر منقبض می شوند و برای حرکات استقامتی ویژه شده اند و دیرتر خسته می شوند.تارهای ماهیچه ای کند بیشتر انرژی خود را به روش هوازی تامین می کنند.
– باتوجه به اینکه حرکات چشم سریع است، می توان گفت تارهای ماهیچه ای که چشم را حرکت می دهند، از نوع تند می باشند.
2) نادرست: دقت کنید هر مولکول ATP در سلول های ماهیچه ای در پی واکنش تنفس سلولی تولید نمی شود؛ برای مثال مولکول کراتین فسفات، مولکول پرانرژی در عضلات است که با دادن فسفات به ADP ، در تولید ATP شرکت می کند.این واکنش بدون مصرف انرژی و مولکول اکسیژن است.
3) درست: تارهای ماهیچه ای اسکلتی دارای چندین هسته در مجاورت غشای پلاسمایی خود می باشند.
4) نادرست: ماهیچه های اسکلتی توسط دستگاه عصبی پیکری عصب دهی می شوند.

کلید سوال