تو آزموت تلنت هرروز یک مسابقه علمی کوتاه داریم با جایزه.
هرچند وقت یکبار چالش‌های باحالی می‌ذاریم و باز هم با جایزه.
هر روز فلش‌کارت‌های آموزشی جذاب براتون می‌ذاریم و اینبار هم با جایزه.

چالش روزانه

تو چالش شرکت کن،
پیشرفت کن و جایزه ببر

مموریجات

هم یاد بگیر
هم جایزه بگیر

مسابقه

3 تست رو درست حل کن
جایزه ببر

چالش روزانه
تو چالش شرکت کن،
پیشرفت کن و جایزه ببر
خودت رو محک بزن
مموریجات
هم یاد بگیر
هم جایزه بگیر
ورود به بخش آموزش
مسابقه
3 تست رو درست حل کن
جایزه ببر
ورود به مسابقه

آزموت، قصه‌ای تازه از پیشرفت آسان تر تو